O mnie ...

Bardzo lubię dzieci i lubię je uczyć. Dostosowuję terapię logopedyczną do potrzeb, możliwości i zainteresowań dziecka. Dla każdego dziecka przygotowuję indywidualny plan terapii. W swojej pracy wykorzystuję różnorodne gry i pomoce logopedyczne, tak aby zajęcia były ciekawe i stymulowały rozwój. Staram się pomóc dziecku w jak najbardziej efektywny sposób. 

EDUKACJA:
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu studia podyplomowe w zakresie neurologopedii 
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy studia jednolite magisterskie - kierunek pedagogika spec. logopedia 

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO - PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE: 
 • Wprowadzenie do logopedii Budowa, fizjologia i zaburzenia narządów mowy 
 • Wychowanie słuchowe 
 • Zaburzenia komunikacji 
 • Warsztat diagnostyczny logopedy 
 • Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
 • Terapia logopedyczna zaburzeń artykulacji 
 • Metodyka terapii logopedycznej przy wadach zgryzu i rozszczepach 
 • Metodyka terapii logopedycznej zaburzeń artykulacji 

WYBRANE SZKOLENIA I KONFERENCJE:

DYSLALIA (wady wymowy – nieprawidłowa wymowa głosek):

 • szkolenie, pt. „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej”, prowadząca -  prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta - Wojciechowska
 • szkolenie, pt. „Nowe ujęcie procedury wywoływania głosek w przypadku wybranych form dyslalii obwodowej”, prowadząca -  prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta - Wojciechowska
 • szkolenie, pt. "Podstawy ortodoncji dla logopedów. Diagnoza i usprawnianie wymowy osób z wadą zgryzu i z wadą wymowy", prowadząca - dr Lilianna Konopska
 • warsztaty, pt. „Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy”, prowadząca -  dr Iwona Michalak-Widera
 • warsztaty, pt. „Diagnoza i terapia logopedyczna”, prowadząca - dr Iwona Michalak-Widera
 • III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe z okazji Dnia Logopedy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • II Seminarium Naukowe z okazji Europejskiego Dnia Logopedy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • I Seminarium Naukowe z okazji Europejskiego Dnia Logopedy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • konferencja logopedyczna, pt. „Interdyscyplinarność w logopedii”
 • szkolenie,  pt. „Elementy terapii integracji sensorycznej w pracy logopedy”, prowadząca - mgr Marta Baj - Lieder

OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY:

 • warsztaty neurologopedyczne, pt. „Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie", prowadząca - dr hab. Jolanta Panasiuk
 • sympozjum, pt. "Komunikacja w zaburzeniach neurologicznych"
 • warsztaty, pt. „Metoda werbo-tonalna w terapii dzieci z zaburzeniami mowy” prowadząca - mgr Izabela Łukasiuk
 • warsztaty, pt. „Elementy rehabilitacji logopedycznej dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”, prowadząca - mgr Alina Siemianowska – Bloch
 • udział czynny i bierny w IV Konferencji z okazji Europejskiego Dnia Logopedy pod hasłem "Zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z wadami słuchu i opóźnionym rozwojem mowy"
 • konferencja, pt. „Opóźnienia w rozwoju mowy o różnorodnej etiologii”
 • konferencja, pt. „Komunikacja droga rozwoju – różnorodne metody stymulacji”

METODA KRAKOWSKA:

 • szkolenie, pt. „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), prowadząca – dr Zdzisława Orłowska – Popek
 • szkolenie, pt. „Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania", prowadząca - mgr Barbara Bauman - Bielawska

SPEKTRUM AUTYZMU:

 • kurs doskonalący w zakresie „Terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi”, prowadząca – mgr Ewa Żmich
 • szkolenie, pt. „Metody zapobiegania trudnym zachowaniom u osób z autyzmem”, prowadzący – mgr Dariusz Masternak
 • konferencja, pt. „Autyzm – droga do samodzielności”
 • szkolenie, pt. „Zagadnienia organizacyjne i merytoryczne związane z całościowym systemem wsparcia dla osób z autyzmem”, prowadzący Edward Bolak
 • seminarium, pt. „Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z  zespołem Aspergera”
 • szkolenie, pt. „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”, prowadząca – Agata Bujnik
 • konferencja, pt. „Autyzm – jak pomagamy w Bydgoszczy”;
 • konferencja, pt. „Wieloprofilowa pomoc osobom ze spektrum autyzmu. W stronę refleksyjnej praktyki”

NIEDOSŁUCH:

 • konferencja, pt. „Funkcjonowanie ucznia z niedosłuchem oraz zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego  CAPD w szkole. Nowoczesne metody diagnozy, leczenia i terapii”
 • szkolenie modułowe, pt. „Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu”, organizowane przez PZG w Gdańsku

OLIGOFAZJA:

 • szkolenie, pt. „Organizacja, planowanie i realizacja pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, prowadząca – mgr Jadwiga Pytlarczyk
 • warsztaty, pt. „Formy usprawniania komunikacji dziecka z upośledzeniem umysłowym. Komunikacja alternatywna, komunikacja totalna”, prowadząca - dr Marzena Machoś
 • sesja naukowa, pt. „Pedagog  specjalny - nauczyciel, terapeuta, opiekun”

MUTYZM WYBIÓRCZY:

 • szkolenie I stopnia dla specjalistów: „Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie”, prowadząca Katarzyna Grąbczewska – Różycka, Barbara Ołdakowska – Żyłka
 • szkolenie II stopnia dla specjalistów: „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym”, prowadząca Katarzyna Grąbczewska – Różycka, Barbara Ołdakowska – Żyłka

WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA:

 • warsztaty, pt. "Miedzy piętą a ustami - wpływ odruchów na zaburzenia mowy", prowadząca - mgr Pniewska - Kosiorek
 • szkolenie, pt. "Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka. Strategie leczenia wg. M.D. Klein i T.A. Delaney oral - motor treatment strategies in children", prowadząca - dr Marta Szmaj
 • konferencja, pt. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 0-3 lat”
 • konferencja, pt.  „Specyfika wspierania rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie w praktyce logopedy i rehabilitanta”
 • konferencja, pt. „Ustawa żłobkowa” – szanse i wyzwania, dn. 23.02.2011r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie: podpisanie Ustawy oraz Forum Debaty Publicznej „Solidarne społeczeństwo, bezpieczna rodzina”
 • konferencja, pt. „Opieka, wychowanie, edukacja – współpraca na rzecz najmłodszych”
 • konferencja, pt. „Wczesna interwencja w zaburzeniach rozwoju”

PALATOLALIA:

 • szkolenie, pt. „Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna”, prowadząca - prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta – Wojciechowska

JĄKANIE:

 • konferencja, pt. „Skuteczność terapii jąkania u dzieci. Możliwość terapii w Polsce i na świecie”
 • szkolenie, pt. "Istota i terapia jąkania", prowadzący - dr Krzysztof Szamburski

AFAZJA, DYSARTRIA, OSOBY LARYNGEKTOMOWANE:

 • szkolenie, pt. „Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego. Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego (o typie afazji), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo.” Prowadząca dr Marlena Kurowska
 • warsztat, pt. „Terapia logopedyczna osób po laryngektomii całkowitej” prowadząca - dr Agnieszka Hamerlińska
 • warsztat, pt. Teoria, diagnoza, terapia dysartrii u osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi”, prowadząca - dr Agnieszka Hamerlińska
 • warsztat, pt. Dyzartria: podstawy teorii, diagnozy i praktyki logopedycznej”, prowadząca - dr Agnieszka Hamerlińska
 • warsztat, pt. „Rehabilitacja logopedyczna osób po całkowitej laryngektomii” prowadząca - dr Hanna Owczarzak

WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA:

 • szkolenie, pt. „Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się u uczniów niemówiących (AAC)”, prowadząca – dr Magdalena Loska
 • szkolenie, pt. „Metody aktywizujące w pracy z uczniem”, prowadzący – Jan Cymiński
 • konferencja, pt. „Edukacja w Akcji”
 • konferencja, pt. „Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”
 • konferencja, pt.  „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”
 • konferencja, pt. „Psyche – Ciało – (Nie)świadomość”
 • warsztaty rehabilitacyjno – diagnostyczno – terapeutyczne, pt. „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn”, prowadząca - mgr Monika Kortas – Łączna
 • warsztaty, pt. „Przychodzi rodzic do logopedy, a logopeda na to…”, prowadząca dr Agnieszka Hamerlińska
 • udział w projekcie „W poszukiwaniu skrzydeł …” – udział w warsztatach z zakresu:  komunikacji, arteterapii oraz wykorzystania turystyki i rekreacji w animacji społecznej; 
 • kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

POZOSTAŁE:

 • szkolenie, pt. „Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii”, prowadząca – Esther de Ru
 • szkolenie, pt. Strategie postępowania logopedycznego terapii aplikatorami wieloigłowymi dr Lyapko – AWI”, prowadzący – mgr Piotr Hawryluk
 • szkolenie, pt. „Elektrostymulacja w logopedii”, prowadząca – mgr Ewa Wojewoda